Przetargi.pl
"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2301444 do 55 , fax. 17 2301450
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 35
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 2301444 do 55, fax. 17 2301450
  REGON: 69068963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: *Wymiary maszyny umożliwiające zwrotność: - długość max. 2, 50 m, - szerokość max. 1, 20 m, - wysokość max. 2,00 m., *Waga maszyny min. 1 200 kg, *Wysokość podnoszenia min. 2,9 m, *Urządzenie wyposażone w wysięgnik teleskopowy symetryczny, *Kabina operatora umieszczona nad przednią osią, *Poszycie metalowe, *Silnik wysokoprężny, *Moc silnika max. 20 KM, *Rodzaj paliwa – ON, *Przepływ oleju hydraulicznego na wejściu min. 30 l/min, *Siła udźwigu hydraulicznego min. 800 kg, *Ładowarka wyposażona w łyżkę do przewozu lekkich materiałów, *Pojemność łyżki min. 0,25 m3, *Napęd hydrostatyczny, *Blokada mechanizmu różnicowego, *24 miesięczna gwarancja na pojazd, 3. Pojazd wymieniony w pkt. IV SIWZ w 100 % przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie, fabrycznie nowy, zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 4. Stan techniczny: w pełni przygotowany do użytkowania, sprawny technicznie, fabrycznie nowy, 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne ryzyko na adres Zamawiającego (ul. 3-go Maja 35, 36 -030 Błażowa), gdzie dokona rozruchu i przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. 6. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu. Zaoferowany pojazd musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana a podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań przez Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst., art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- "Prawo zamówień publicznych" - zobowiązany jest dostarczyć: aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach