Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2017-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, zwana dalej przedmiotem leasingu. 2.Wymagania dotyczące leasingu: - okres leasingu – 60 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru, bez zastrzeżeń dostarczonej ładowarki kołowej, - w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy 59 rat leasingowych, płatnych raz w miesiącu. Wysokość raty leasingowej skalkulowana będzie przy założeniu stopy bazowej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego złożenie oferty, - leasing rozliczany w złotych polskich, - opłata wstępna (inicjalna) w wysokości 10 % wartości netto ładowarki kołowej powiększonej o podatek VAT (23%), płatna w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ładowarki, bez zastrzeżeń, - opłata końcowa (wykup) stanowiąca 1 % wartości netto ładowarki kołowej powiększonej o podatek VAT (23%) płatna w 60 miesiącu po ostatniej racie, - ubezpieczenia ładowarki kołowej dokonuje Zamawiający na swój koszt, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela, - Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem ładowarki kołowej i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie, - Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy leasingowej zgodnie ze wzorem jakim posługuje się Wykonawca pod warunkiem,że umowa Wykonawcy zgodna będzie z istotnymi postanowieniami umownymi określonymi we wzorze umowy załączonym do SIWZ. 3. Szczegółowy opis parametrów ładowarki znajduje się w SIWZ. 4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt fabrycznie nową ładowarkę kołową do miejscu wskazanego przez Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Odpadami ul. Ciepłownicza 11, w Rzeszowie oraz pełną posiadaną dokumentację ładowarki, w tym książkę gwarancyjną i serwisową, katalog części zamiennych, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie przedmioty dostarczone przez producenta, niezbędne do prawidłowego użytkowania ładowarki kołowej. 5.Wykonawca po dostarczeniu maszyny zobowiązany jest do jej uruchomienia oraz przeprowadzenia nieodpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji ładowarki kołowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach