Przetargi.pl
Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Żmigród oraz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 415 605, , fax. 013 4415605 w. 37
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2
  38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 134 415 605, , fax. 013 4415605 w. 37
  REGON: 37044034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Żmigród oraz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Żmigród , nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: - 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art.45 ust.6 Pzp: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy. z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3.Termin i miejsce wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/ Nowy Żmigród Nr 26863610152004160096440002 (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany w ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 3) Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.); 2) są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.); 3) posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do siwz) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do siwz); 2) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków udziału składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy (oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie). 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy) 4) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach