Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego, z opcją wykupu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-619 Sadlno, Wierzbinek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 611 036, , fax. 632 611 036
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku
  Wierzbinek 65
  62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie
  tel. 632 611 036, , fax. 632 611 036
  REGON: 30170497500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkwierzbinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego, z opcją wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego, z opcją wykupu zakup na potrzeby PGK w Wierzbinku Sp. z o.o., który musi spełniać wymogi techniczne przedstawione w Załączniku nr 6 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). 2. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny wyznaczonym pracownikom Zamawiającego. 3. Ciągnik zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-19 Sadlno 4. Wykonawca na przekazany przedmiot zamówienia dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku polskim. 5. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ i sprawności urządzeń w niej zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów. 6. Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie z SIWZ oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 10.000,00 PL (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100). 2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego prowadzone przez Bank Spółdzielczy Wierzbinek nr rachunku: 20 8558 0008 0005 0483 1100 4403 z nazwą zadania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy(informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (WRAZ Z OFERTĄ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach