Przetargi.pl
Dostawa wanny z hydromasażem dla Polskiego Teatru Tańca.

Polski Teatr Tańca ogłasza przetarg

 • Adres: 61-835 Poznań, Kozia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Teatr Tańca
  Kozia 4
  61-835 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
  REGON: 00027890700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptt-poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wanny z hydromasażem dla Polskiego Teatru Tańca.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wanny do masażu podwodnego i hydromasażu; dostarczenie, wniesienie, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Taczaka 8 oraz usunięcie odpadów powstałych w związku z realizacją dostawy. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego do przedłożenia przez wykonawcę wraz z ofertą: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3a i nr 3b do SIWZ. Oświadczenie składa się celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt IX 1.a. b. jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu; c. jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; d. dokumentacja z której wynika uprawnienie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. e. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. f. oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach