Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szwy syntetyczne,plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego lub pochodnych, powlekane, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, stosowane do szycia skóry, zespoleń tkanki śródskórnej oraz podskórnej. Wchłonięcie masy szwu w okresie 40-50 dni Szwy z włókien poliestrowych, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem Naturalne szwy plecione, niewchłanialne, powlekane, stosowane do zespoleń skóry Szew jednnowłókienkowy (monofilament), materiał nici - kopolimer kwasu glikolowego ( z kaprolaktonem bądź innym związkami) wchłanialny, czas wchłaniania mieści się w przedziale 60-120 dni Syntetyczny szew, pleciony, powlekany, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i L-laktydu. Wymagane zachowanie początkowej siły podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach- minimum 75%, po 21 dniach- 30-50% , całkowita absorbcja masy szwu 50-80dni F. szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z polidwuoksanonu lub homopolimeru Poli-p-dioksanonu, kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu lub materiału o równoważnych właściwościach. Okres pdtrzymywania tkankowego do 60 dni. Okres wchłaniania 180-210 dni. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - minimum 60% po 28 dniach - minimum 50%. Specjalistyczne szwy monofilamentowe, skórne oraz do zespoleń mikrochirurgicznych. Szwy poliamidowe oraz polipropylenowe Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny, wykonane z polipropylenu, polipropylenu z polietylenem lub polifluorkiem winylidenu. Wymagane dostarczenie nici z igłą kosmetyczną, odwrotnie tnącą z ostrzem precyzyjnym typu "micro-tip" stapler jednorazowy, sterylny, zawierający 35 zszywek, ze wskaźnikiem ilości zszywek. Uchwyt staplera o ergonomicznym kształcie zapewniający widoczność brzegów zszywanej rany. Zszywki o wymiarach 6,5-7,5mm x 3,5-5,0mm x 0,55-0,65 mm. 35 zszywek w magazynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej wyrobu, producenta oraz kodu katalogowego oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Zaoferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Muszą posiadać Deklaracje Zgodności i Certyfikaty CE. Muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Europejską VIII.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach