Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu finansowego dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) wraz z kontraktem serwisowym na potrzeby IERiGŻ-PIB

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5054444 , fax. 22 8271960
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20
  00-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5054444, fax. 22 8271960
  REGON: 00008049900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ierigz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowy instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu finansowego dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) wraz z kontraktem serwisowym na potrzeby IERiGŻ-PIB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu finansowego (4 lata) dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jednego do druku czarno-białego, drugiego do druku kolorowego) oraz kontrakt serwisowy (4 lata) dla tych urządzeń. 3.1.1 Specyfikacja techniczna urządzeń: a) Specyfikacja urządzenia do druku czarno-białego: 1. Prędkość drukowania minimum 125 stronic A4 na minutę przy druku jednostronnym dla papieru 80 g/m2 2. Średnia obciążalność miesięczna – minimum 500 000 odbitek A4 3. Rzeczywista rozdzielczość drukowania urządzenia drukującego – 1200 x 1200 dpi 4. Obsługiwane gramatury papieru w zakresie od 70 g/m2 do 300 g/m2 5. Obsługiwane formaty papieru w zakresie od A5 do 320 x 480 mm 6. Automatyczny druk dwustronny na papierze o gramaturze do 220 g/m² 7. Pojemność podajników papieru obsługujący maksymalny format papieru tj. 320x480 mm - min. 4500 ark. 8. Ładowanie papieru oraz uzupełnianie tonera bez wstrzymania drukowania. 9. Moduł odbioru wydruku o łącznej pojemności minimum 2000 arkuszy dla papieru 80 g/m2 10. Moduł odbioru wydruków powinien realizować następujące funkcje: 1) odbiór i układanie wydrukowanych prac z przesunięciem lub w stos; 2) zszywanie blokowe 1 lub 2 zszywkami do 100 arkuszy dla papieru A4 80 g/m2 3) zszywanie blokowe 1 lub 2 zszywkami dla formatów A4/A3 4) dziurkowanie (2 lub 4 otwory) 5) Inserter wcześniej zadrukowanych arkuszy w formacie od A5 do 320 x 480 mm 6) Automatyczne tworzenie broszur min. 25 arkuszy (przy gramaturze papieru 80 g/m2). 7) Tworzenie broszury z arkuszy o formacie SRA3, A3, B4 i A4 11. Urządzenie skanujące: • automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 250 arkuszy • prędkość skanowania minimum 100 obrazów A4 na minutę • skanowanie w kolorze • możliwość skanowania do pliku w formacie PDF, TIFF, JPG • możliwość skanowania na pamięć przenośną USB (pendrive) • możliwość skanowania sieciowego z wykorzystaniem SMB oraz FTP • skanowanie z rozdzielczością minimum 600 x 600 dpi 13. Kontroler druku o parametrach nie gorszych niż: • monitor kalibrowany LCD do stacji kontrolera min. 22 cali • klawiatura i mysz USB • processor dwurdzeniowy co najmniej 2,7 GHz • RAM: 8 GB • dysk SSD: 500GB • obsługiwane strumienie Druku: Adobe PostScript 3, PDF, pcl 6 • interfejs sieciowy Ethernet 10/100Base-T, 1Gigabit • obsługiwane funkcje: kolejkowanie prac do druku, impozycja prac na arkuszu, wybór wykończenia • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008/2012, Windows 7/8/10. b) Specyfikacja urządzenia do druku kolorowego: 1. Prędkość drukowania w pełnym kolorze CMYK – minimum 80 stronic A4 na minutę. 2. Obsługiwane gramatury papieru w zakresie od 70 g/m² do 350 g/m². 3. Średnia obciążalność miesięczna – minimum 300 000 kolorowych odbitek A4. 4. Rzeczywista rozdzielczość drukowania CMYK urządzenia drukującego – 2400 x 2400 dpi. 5. Automatyczny druk dwustronny na papierze o gramaturze do 250 g/m². 6. Pojemność tac min. 4500 arkuszy papieru 80 g/m². 7. Obsługiwane formaty papieru w zakresie od A5 do 330 x 480 mm 8. Ładowanie papieru oraz uzupełnianie tonera bez wstrzymania drukowania. 9. Łączenie papierów i /lub innych mediów z różnych podajników w ramach wykonywania jednej pracy. 10. Moduł odbioru wydruku o łącznej pojemności minimum 2000 arkuszy dla papieru 80 g/m2 11. Możliwość drukowania na różnych rodzajach papierów zarówno powlekanych, jak i niepowlekanych (bez ograniczenia do papierów DCP). 12. Odporność nadrukowanego obrazu na złamywanie. 13. Chemiczna i termiczna odporność nadrukowanego obrazu w procesach późniejszego lakierowania i laminowania w warunkach dedykowanych dla danej techniki drukowania. 12. Moduł odbioru wydruków powinien realizować następujące funkcje: • odbiór i układanie wydrukowanych prac z przesunięciem lub w stos; • zszywanie blokowe 1 lub 2 zszywkami do 100 arkuszy dla papieru A4 80 g/m2 • zszywanie blokowe 1 lub 2 zszywkami dla formatów A4/A3 • dziurkowanie (2 lub 4 otwory) • Inserter wcześniej zadrukowanych arkuszy w formacie od A5 do 320x480 mm • Automatyczne tworzenie broszur min. 25 arkuszy (przy gramaturze papieru 80 g/m2). • Tworzenie broszury z arkuszy o formacie SRA3, A3, B4 i A4 14. Urządzenie skanujące: • automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 250 arkuszy • prędkość skanowania minimum 100 obrazów A4 na minutę • skanowanie w kolorze • możliwość skanowania do pliku w formacie PDF, TIFF, JPG • możliwość skanowania na pamięć przenośną USB (pendrive) • możliwość skanowania sieciowego z wykorzystaniem SMB oraz FTP • skanowanie z rozdzielczością minimum 600 x 600 dpi 15. Kontroler druku o parametrach nie gorszych niż: • monitor kalibrowany LCD do stacji kontrolera min. 22 cali • klawiatura i mysz USB • procesor czterordzeniowy co najmniej 2.9 GHz • RAM: 16 GB • dysk SSD: 1 TB • obsługiwane strumienie Druku: Adobe PostScript 3, APPE 3.0 lub wyższy / PDF 1.7 lub wyższy, PCL • interfejs sieciowy Ethernet 10/100Base-T, 1Gigabit • obsługiwane funkcje: kolejkowanie prac do druku, impozycja prac na arkuszu, wybór wykończenia, zarządzanie profilami kolorystycznymi, symulacja kolorów PANTONE, definiowanie rodzaju rastra, archiwizacja prac na dysku lokalnym, spektrofotometr wraz z oprogramowaniem do kalibracji oraz tworzenia profili pod podłoża • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008/2012, Windows 7/8/10 3.2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wniesieniem, zamontować i uruchomić urządzenia we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego na własny koszt. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia opakowań po dostarczonym sprzęcie (Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań). 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wszystkich części zamiennych, zużytych elementów i materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru oraz uzupełniania toneru) niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia w terminie 48 godzin - 2 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego i potwierdzonego pocztą elektroniczną. 3.7. Przeglądy konserwacyjne urządzeń, usuwanie awarii (naprawy) oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, przez autoryzowany i certyfikowany serwis. 3.8. Dostarczone materiały eksploatacyjne użyte do wymiany w urządzeniu spełniać muszą wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczone materiały eksploatacyjne użyte do wymiany w urządzeniu muszą być fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia. Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta z opisem zawartości, z widoczną nazwą producenta urządzenia, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, symbolem produktu i zabezpieczone w szczelnej folii. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji maszyn przez cały okres trwania umowy (48 miesięcy), według zaleceń producenta, nie mniej niż raz na kwartał. Świadczenie kontraktu serwisowego przez okres 48 miesięcy liczone będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. 3.10. Serwis będzie świadczony, po zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, wykonania przeglądu konserwacyjnego (według zaleceń producenta) lub usunięcia awarii w działaniu urządzenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 3.11. Serwis będzie świadczony w dni robocze, w godzinach: 8.00-16.00. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw w przypadku awarii urządzenia; przy czym czas reakcji serwisu Wykonawcy nie może przekroczyć 2 godzin od zgłoszenia, a czas naprawy nie może przekroczyć dwóch dni roboczych od zgłoszenia. 3.13. W przypadku awarii, której nie można będzie usunąć w terminie określonym w pkt 3.12. Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić (na własny koszt) w siedzibie Zamawiającego urządzenie zastępcze o podobnych parametrach. W stosunku do urządzenia zastępczego obowiązują wszystkie postanowienia określone w SIWZ. Termin dostarczenia urządzenia zastępczego nie może przekroczyć 3 dni roboczych. 3.14. Rozliczenie kontraktu serwisowego następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie liczby wykonanych kopii/wydruków obliczonych w oparciu o wskazania liczników urządzeń. 3.15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zszywek do urządzeń przez cały okres umowy. Przewidywane zużycie wynosi 50 000 sztuk zszywek do szycia broszurowego tj. 40 000 sztuk maszyna czarno-biała i 10 000 maszyna kolorowa oraz 30 000 sztuk zszywek do szycia blokowego po 15 000 sztuk na urządzenie. 3.16. W zakres kontraktu serwisowego wchodzą: okresowe przeglądy, naprawy, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas usterki, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 3.17. Wymagania dotyczące leasingu finansowego; • Waluta PLN • Opłata wstępna 0%. • Okres finansowania – 48 miesięcy. • Rata leasingowa płatna co miesiąc w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych w 48 równych ratach. • Płatność pierwszej raty leasingowej nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa i uruchomienie maszyn u Zamawiającego. • Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty, przedmiot leasingu przechodzi automatycznie na własność Zamawiającego. • Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy leasingowej po stronie Zamawiającego. • Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Zamawiający (leasingobiorca). • Podatek VAT z tytułu dostawy maszyn będzie płatny po dostawie i uruchomieniu maszyn w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, które każdy Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony (nazwa producenta, model oraz potwierdzenie spełnienia warunków technicznych) i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania minimalne opisane przez Zamawiającego. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, o której mowa powyżej, stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niezłożenie wymaganego dokumentu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. c) pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestrowego, złożone w formie pisemnej w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale 6 SIWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ: • dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, e) załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy), f) dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało ono wniesione w formie pieniężnej (kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela firmy), a jeżeli w innej formie - oryginał gwarancji/poręczenia w oddzielnej kopercie, (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela firmy) – dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach