Przetargi.pl
Dostawa urządzenia HSM na potrzeby rozbudowy środowiska testowego systemu mObywatel

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, Kolska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 808 200 , fax. 22 3808201,3808391
 • Data zamieszczenia: 2020-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
  Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 808 200, fax. 22 3808201,3808391
  REGON: 10464542000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne, https://nask.eb2b.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia HSM na potrzeby rozbudowy środowiska testowego systemu mObywatel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa fabrycznie nowego Sprzętu; 2) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na dostarczony Sprzęt; 3) dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dostarczonego Sprzętu. Zgodnie z definicją zawartą w Tomie II SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, „Sprzęt” oznacza HSM – sprzętowy moduł bezpieczeństwa (Hardware Security Module). 2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ tj.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany w dalszej części „SOPZ”. 5. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2019 r. Dostarczany sprzęt musi być nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 6. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 7. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 8. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w Tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu. 2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ – IDW wraz z: 1) Formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ-IDW. 3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami Rozdziału VII pkt 1 Tomu I SIWZ - IDW - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Tomu I SIWZ- IDW. 2) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, chyba, że upoważnienie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5) Dokumenty stanowiące dowód równoważności, w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. 4. Ofertę składa się w języku polskim w jednej z następujących form: a. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ lub b. w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego - ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (propozycję treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Załączniku nr 4 do Tomu I SIWZ – IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wczytać na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” (podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej Oświadczenie można wczytać na Platformie lub można złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego – ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa. Uwaga: - Niniejszego oświadczenia (wypełnionego Załącznika nr 4 do SIWZ) nie należy składać razem z ofertą. Aby oświadczenie było skutecznie złożone, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.); - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt A) lit. a) Tomu I SIWZ- IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 3 Tomu I SIWZ- IDW składa każdy z Wykonawców. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 5 Tomu I SIWZ- IDW. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 5 Tomu I SIWZ- IDW składa każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346,568,695). 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm. – dalej „Rozporządzenie”). 13. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty w formie elektronicznej i pisemnej zawarty jest w Rozdziale XIII Tomu I SIWZ - IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach