Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 849-03-08 , fax. 228 490 306
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  ul. Narbutta 84
  02-524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 849-03-08, fax. 228 490 306
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach 7 części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych (opis przedmiotu zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP na stronie internetowej Zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca może odstąpić od złożenia ww. oświadczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. oświadczenia z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Zamawiający, wezwie do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach