Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urzadzeń biurowych w okresie 24 miesięcy

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-082 Warszawa, Senatorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 10 733, - , fax. 22 44 10 737
 • Data zamieszczenia: 2020-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 10 733, -, fax. 22 44 10 737
  REGON: 16182425000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gif.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urzadzeń biurowych w okresie 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i utylizacja (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych tj.: drukarek, kserokopiarek i faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Wymagane są tylko materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne". Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, nieregenerowanych, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. Nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia oraz winny posiadać również wymagane prawem atesty i badania. Materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji – rok 2020 do 2022 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach