Przetargi.pl
Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej.

Gmina Cisek ogłasza przetarg

 • Adres: 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4871172 , fax. 077 4871140
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cisek
  ul. Planetorza 52 52
  47-253 Cisek, woj. opolskie
  tel. 077 4871172, fax. 077 4871140
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej Agregat pompowy z wyposażeniem, o wydajności min. 10 000 dm3/min, z silnikiem wysokoprężnym min.60 kW, do wody zanieczyszczonej, na przyczepie niskopodwoziowej. Szczegółowe dane i parametry zawarte są w załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421220000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.cisek.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach