Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-738 Opole, ul. Chmielowicka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4743697, 457 54 95 , fax. 0-77 4743697, 457 54 95
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
  ul. Chmielowicka 6 6
  45-738 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4743697, 457 54 95, fax. 0-77 4743697, 457 54 95
  REGON: 53184974400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole w ilościach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2 do j SIWZ formularzu rzeczowo - cenowym, który stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu . Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby zbiorowego żywienia osób chorych z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi może dokonać drobnych przesunięć asortymentu zawartego w formularzu rzeczowo - cenowym , według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy (zamówienie) po stałych cenach jednostkowych zawartych w ofercie. Zamawiający dopuszcza w sytuacji zmiany wielkości opakowania przez producenta możliwość przeliczenia ceny jednostkowej na jednostkę miary. Dostawa przedmiotu zamówienia dokonywana będzie sukcesywnie partiami średnio dwa razy w tygodniu, w dniu roboczym. Wykonawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego własnym transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi. Termin przydatności do spożycia, od daty dostawy do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu będzie wynosił minimum dwie trzecie gwarantowanego przez producenta terminu ważności. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane artykuły spożywcze posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach