Przetargi.pl
DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ WSI NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

Gmina Sokołów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piękna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 781-25-31 , fax. 025 787-73-50
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Podlaski
  ul. Piękna 2 2
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 025 781-25-31, fax. 025 787-73-50
  REGON: 00054840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://portal.sokolowpodl.bip-gov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ WSI NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 1 szt. używanego średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na cele przeciwpożarowe Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warun?kach zamówienia. Parametry techniczne samochodu gaśniczego Przebieg: do 35.000 km Pojemność silnika 6.000 cm?- 8.000 cm? Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna Kabina min. 6 osobowa. Zbiornik wody 1800-2500 litrów Autopompa z normalnym i wysokim ciśnieniem 2 szybkie natarcia wraz z prądownicami Blokada mostu Maszt oświetleniowy Rok produkcji nie starszy niż 1990. Informacje dodatkowe: Wymagany okres gwarancji- co najmniej na okres 12 miesięcy, liczonej od daty odbioru samochodu, potwierdzonej protokołem odbioru. Zakup współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP 2009
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 6.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 7 przedmiotowego postępowania oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia nie spełnia oraz potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca w/w warunki spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ - załącznik nr 1 do oferty (załącznik nr 1 do oferty). 7.2. Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do oferty). 7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 4 do oferty). 7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik -( załącznik nr 3 do oferty). 7.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 6, ppkt. 6.1.1. : 7.5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5.2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.5.3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6, pkt 6.1.3. 7.6.1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 50.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.7. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 7.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6. składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7.7.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7.8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 7.8.1. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.8.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 7.3. i 7.6. powinny być złożone przez każdy podmiot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rok produkcji samochodu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.sokolowpodl.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach