Przetargi.pl
Dostawa użwyanej śmieciarki dwukomorowej

Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Lokalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 198 427
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
  ul. Lokalna 11
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 322 198 427
  REGON: 27385470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa użwyanej śmieciarki dwukomorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis parametrów techniczno - użytkowych zamówienia lub dane techniczne: Podwozie: Pojazd nie starszy niż 2010 rok. Przebieg pojazdu nie większy niż 150 000 km. Silnik wysokoprężny o mocy, co najmniej 250 KM Skrzynia biegów automatyczna Norma emisji spalin - EURO 5. Dopuszczalna masa całkowita 21000 kg. Ogumienie tylnej osi bliźniacze Hamulce tarczowe lub bębnowe na osi przedniej i tylnej System ESP, ABS Kabina trzy miejscowa wyposażona w fotele z zintegrowanymi zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa Przednia szyba i lusterka ogrzewane elektrycznie Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wspomaganie układu kierowniczego. Światła ostrzegawcze na dachu kabiny i zabudowie pozostałe oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu. Kamera cofania z monitorem wewnątrz pojazdu Tachograf cyfrowy. Apteczka. Gaśnica. Trójkąt ostrzegawczy. Dywaniki gumowe. Zabudowa: Zabudowa śmieciarki z tylnym zasypem przystosowanym do obsługi pojemników od 120 do 1100 litrów. Skrzynia ładunkowa o pojemności, co najmniej 15 m3. Konstrukcja stalowa zabudowy, co najmniej piaskowana lub śrutowana zabezpieczona farbą podkładową oraz polakierowana na kolor biały Zabudowa 2 komorowa posiadająca 2 osobne odwłoki 2 niezależnie pracujące komory Urządzenie załadowcze hydrauliczne tylne. Udźwig urządzenia załadowczego minimum 500 kg. Zagęszczanie odpadów przez zastosowanie łopaty zgniatająco - wypychającej. Stopień zagęszczania odpadów, co najmniej 1:3 Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na zabudowie w miejscu nienarażającym na uszkodzenia mechaniczne podczas załadunku. Sposób rozładunku skrzyni ładunkowej: hydrauliczny płytowy lub hydrauliczny podnoszony poprzez tylny wywrót. Sterowanie urządzeniem załadowczym pojemników oraz płytą zgniatająco/rozładowującą za pomocą manipulatora umieszczonego z prawej lub lewej strony zabudowy. Pozostałe: Wykonawca ponadto dostarczy Zamawiającemu: • a) dokumenty gwarancyjne • b) instrukcję obsługi, • c) świadectwo zgodności umożliwiające rejestrację pojazdu, • d) schematy i inne dokumenty, które posiada dotyczące przedmiotu zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. II. TERMIN REALZIACJI: Kompletną śmieciarkę wraz z wszystkimi dokumentami należy dostarczyć do Master -Odpady i Energia Sp. z o.o w Tychach przy ul. Lokalnej 11 w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy uzależniony od terminu zaoferowanego w ofercie. Dostarczony pojazd ma być w pełni sprawny, kompatybilny z zabudową. Kabina pojazdu musi być czysta, estetyczna, odnowiona. Pojazd z zewnątrz ma być wypiaskowany bez śladów korozji, pomalowany. Dostarczona „śmieciarka" ma spełniać funkcję do jakich jest przeznaczona. III. WYMAGANIA ODNOŚNIE SERWISU: Wykonawca zapewni minimum 12 miesięczną gwarancję. Gwarancja bez ograniczenia przebiegu kilometrów obejmująca zarówno podwozie oraz zabudowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz w zakresie niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. - opis techniczny dostarczanej „śmieciarki” zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach