Przetargi.pl
Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy dla lokali znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3809006, 3809031 , fax. (032) 380 90 18
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. (032) 3809006, 3809031, fax. (032) 380 90 18
  REGON: 27215700900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbstg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy dla lokali znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy dla lokali znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach , Knurowie, Rudzie Śląskiej i Zabrzu, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy w ilości: - licznik zimnej wody niedostosowany do zdalnego odczytu – 467 szt. - licznik zimnej wody dostosowany do zdalnego odczytu (bez nakładki - nakładka będzie przełożona)- 24szt. - licznik zimnej wody dostosowany do zdalnego odczytu (wraz z nakładką) – 161 szt. - licznik ciepłej wody niedostosowany do zdalnego odczytu – 23 szt. - licznik ciepłej wody dostosowany do zdalnego odczytu (bez nakładki - nakładka będzie przełożona) - 24 - ciepłomierz niedostosowany do zdalnego odczytu – 6 szt. - ciepłomierz dostosowany do zdalnego odczytu (bez nakładki - nakładka będzie przełożona) – 24 szt. - ciepłomierz dostosowany do zdalnego odczytu (wraz z nakładką) - 144 szt. - zawór kulowy – 200 szt. » Wykaz adresów (miasto, ulica) stanowi załącznik do SIWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy wykaz teleadresowy zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu umowy. » Zamawiający posiada system do zdalnego odczytu LIBRA RS, liczniki ze zdalnym odczytem winny być kompatybilne z tym systemem, » Wodomierze montowane w lokalach użytkowych 23% VAT, w lokalach mieszkaniowych 8% VAT. 1) sporządzenie i przekazanie kierownikom administracji harmonogramu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram robót pisemnie akceptuje kierownik administracji, 2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach informacji o terminie wymiany, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, 3) w przypadku trzykrotnej nieobecności lokatora, pilny kontakt z Administracją w celu umówienia najemcy, 4) dokonanie odczytu demontowanych urządzeń pomiarowych, 5) wymiana uszczelek, 6) oplombowanie urządzeń pomiarowych plombami (opatrzonymi niepowtarzalnymi numerami) na śrubunkach za urządzeniami pomiarowymi, 7) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, instalacji C.O. oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki do SIWZ, 8) sporządzenie protokołu wymiany urządzenia pomiarowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, protokół musi zawierać następujące informacje: adres, datę, imię i nazwisko najemcy, stan licznika demontowanego i montowanego, numer plomby licznika demontowanego i montowanego, nazwisko montera, typ urządzenia pomiarowego (np. ciepłomierz, TYP……..), uwagi (np. stwierdzone nieprawidłowości) 9) urządzenie demontowane należy opisać adresem, składować w kartonie oraz przekazać administracji, 10) przygotowanie w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac, oddzielnie dla każdego budynku i przekazanie kierownikowi administracji (systematycznie, raz w tygodniu) wraz z oryginałami protokołów wymiany oraz zdemontowanymi urządzeniami. Zabudowane wodomierze posiadać muszą co najmniej następujące parametry:  nominalnym strumieniu objętości (ciągłym strumieniu objętości) Q3 = 2,5 m³/h, średnica 15 mm, długość montażowa 110 mm,  suchobieżny (z zabezpieczeniem na działanie zewnętrznego pola magnetycznego), mokrobieżny lub hybrydowy,  klasa metrologiczna minimum R ≥ 160 w każdej pozycji dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody, z zachowaniem jak najlepszej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu,  zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29) lub ocenę zgodności (badanie typu CE zgodnie z MID) oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., nr 3, poz. 27) i atesty higieniczne wydane przez Państwowy Instytut Higieny,  posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,  zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie okna odczytowego,  zabezpieczenie osłony licznika przed zewnętrzną ingerencją (ściskanie, możliwość oddzielenia liczydła od korpusu itp.),  wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów,  Zamawiający oczekuje zapewnienia udzielenia gwarancji na wodomierze na okres minimum 24 miesięcy. Zabudowane ciepłomierze średnicy 15mm spełniać musza następujące wymagania:  typ ciepłomierza, ilość: ciepłomierze kompaktowe, ultradźwiękowe w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm ,  wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania i powrotu, różnicy temperatur,  ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,  posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat.  stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,  okres gwarancji minimum 24 miesiące,  aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,  dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,  zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce – podać punkty serwisowe,  dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,  przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,  przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane.  zgodność z normami i przepisami: Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze, EN-1434 – Ciepłomierze. Część 1-6, EN-61000 – kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4, - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. „W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ” (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2), Ustawa z dnia 11.05.2001 r. – „Prawo o miarach”, z późniejszymi zmianami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38551000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i 5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: ING Bank Śląski o/Tarnowskie Góry. 87 1050 1386 1000 0002 0085 6060, z dopiskiem „Wadium – dostawa i wymiana wodomierzy, zamówienie nr 6/2019/MTBS”. 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, stosowny dokument należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Towarowa 1, pokój nr 203 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w siedzibie Zamawiającego, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty 2. Formularz opis przedmiotu zamówienia 3. formularz kalkulacja cenowa 4. formularz wykaz dostaw 5. wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust.3a pzp 6. wzór oświadczenia - grupa kapitałowa 7. wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp Formularze i wzory dokumentów stanowią załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach