Przetargi.pl
„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i zapory sieciowej typu UTM”

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-125 Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122874003 , fax. 122874003
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
  Wawrzeńczyce 57
  32-125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie
  tel. 122874003, fax. 122874003
  REGON: 351555890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i zapory sieciowej typu UTM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – pn. „Zakup i dostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych”Zakres Części 1 przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A do SWZ.8. Zadanie realizowane: 1) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”Część 2 – pn. „Zakup i dostawa 1 szt. zapory sieciowej typu UTM”Zakres Części 2 przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1B do niniejszej SWZ.8. Zadanie realizowane: 1) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”Część 3 pn. „Zakup i dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego”Zakres Części 3 przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1C do niniejszej SWZ.Zadanie realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach