Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyżywienia całodziennego dla dzieci z Przedszkola Samorządowgo w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach na zasadach cateringowych w roku 2023

GMINA ZIELONKI ogłasza przetarg

 • Adres: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZIELONKI
  ul. Krakowskie Przedmieście 116
  32-087 Zielonki, woj. małopolskie
  REGON: 351555430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyżywienia całodziennego dla dzieci z Przedszkola Samorządowgo w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach na zasadach cateringowych w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego żywienia dzieci w wie-ku przedszkolnym w roku 2023.2. Zapotrzebowanie ilościowe wynosi: 3 posiłki tj: śniadanie, obiad, podwieczorek dla ok. 130 dzieci, w wieku od 3-6 lat. Ilość dzieci określona w zdaniu poprzedzającym została uśredniona. Wykonawca każdorazowo ustali liczbę posiłków na dany dzień po konsultacji z Zamawiającym.3. Zapotrzebowanie dzienne• - trzy posiłki dziennie ( śniadanie. obiad, podwieczorek)• - 21 zgrzewek 1,5l wody dodatkowo dla Przedszkolaków• - 5% repety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. dysponują min. 2 osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie posiłków, któ-rych każda posiada min. 18-miesięczne doświadczenie w przygotowywaniu posił-ków dla dzieci w wieku przedszkolnym;2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem wyrażającym się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług,z których każda realizowana była przez okres min. 10 miesięcy, polegających na całodziennym żywieniu min. 100 dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach