Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerów

Teatr Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-077 Warszawa, Plac Teatralny
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 692 06 09, , fax. 22 692 07 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Narodowy
  Plac Teatralny 3
  00-077 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 692 06 09, , fax. 22 692 07 41
  REGON: 01305731700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony „FORMULARZ OFERTY” – Załącznik nr 2 do SIWZ, b) Deklaracja zgodności wydana przez producenta urządzeń, c) Karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach