Przetargi.pl
DOSTAWA ŹRODEŁ ŚWIATŁA I MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, plac Defilad
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 656 76 98 , fax. 22 656 63 37
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
  plac Defilad 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 656 76 98, fax. 22 656 63 37
  REGON: 14903547000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŹRODEŁ ŚWIATŁA I MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła i materiałów elektrotechnicznych dla Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz oferowanego przedmiotu zamowienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach