Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komputerowych

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3676236 , fax. 041 3676306
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
  Rynek 1 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3676236, fax. 041 3676306
  REGON: 29105403600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, macierzy dyskowej, komputerów, monitorów LCD, drukarek laserowych, przełączników sieci LAN wraz z systemem zarządzania - fabrycznie nowych (rok produkcji 2009) pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302114005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Dowód wniesienia wadium należy doręczyć do Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, dokument może mieć formę oryginału lub kopii potwierdzenia wykonania przelewu wadium - poświadczonej za zgodność z oryginałem - przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na dostawę urządzeń komputerowych. Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7.Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszych warunkach licytacji, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d)w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszych warunkach licytacji, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z warunków licytacji, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z niniejszych warunków licytacji, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie Zamawiającego. 10.Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy urządzeń komputerowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości min. 300 000,00 zł każda, z potwierdzeniem należytego ich wykonania. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu - wymienione w pkt. 10 warunków licytacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 warunków licytacji, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o zleceniu/nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę 4. Oświadczenie o loginie - zał. Nr 5 Wymagana forma dokumentu - oryginał. 5. Wykaz wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców - zgodnie z opisem w pkt. 9.3 warunków licytacji, wg zał. Nr 7 do warunków licytacji. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie Wymagana forma dokumentów: - wykaz - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kopi poświadczona przez Wykonawcę. 6. Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 8 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w pkt. 17 warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 9. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach