Przetargi.pl
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki 83
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 001022890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem wbudynku Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Słowackiego 4, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane domontażu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzorze Umowy.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem wbudynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach, przy ul. Zamkowa 26, 95 – 200 Pabianice. Zamawiający informuje, że na przedmiotowy zakres zamówienia w Części nr 2 – „Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem iuruchomieniem w budynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach, przy ul. Zamkowa 26, 95 -200 Pabianice”, została wydana decyzja na montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Budynek zlokalizowany przy ul. Zamkowej 26, 95 – 200 Pabianice (dotyczy Części nr 2) objęty jest ochroną konserwatorską poprzez ujęcie go w gminnej ewidencji zabytków na podstawie przepisów o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do montażu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1A do SWZ – Decyzja na montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzorze Umowy.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem wbudynku Urzędu Skarbowego w Łowiczu, przy ul. Chełmońskiego 2, 99 – 400 Łowicz. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do montażu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacjiw zakresie dotyczącym Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzorze Umowy.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi, ul. Ustronna 3/9, 93 – 350 Łódź. Przedmiot zamówienia będzierealizowany na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do montażu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzorze Umowy.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Urzędu Skarbowego w Sieradzu, ul. Spółdzielcza 2, 98 – 200 Sieradz. Przedmiot zamówienia będzie realizowanyna czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do montażu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzorze Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej i zawodowej:1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kompetencje lub uprawienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychoraz ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw;2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował, co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją oraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych w zakresie rodzajowym zgodnym z przedmiotem zamówienia, którą Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości:1) dla Części nr I – co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);2) dla Części nr II – co najmniej 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);3) dla Części nr III – co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)4) dla Części nr IV – co najmniej 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)5) dla Części nr V – co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;3. Dla Części nr 1, 2, 3, 4 oraz 5: dla potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymiosobami, odpowiedni dla każdej części – według Załącznika nr 9 do SWZ:1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do SEP D1 (dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych) która będzie brała udział w realizacji zamówienia. Wskazana osoba powinna posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawnienia;2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do SEP E1 (eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych) która będzie wykonywała montaż urządzeń klimatyzacyjnych objętych zamówieniem. Wskazana osoba powinna posiadaćaktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawnienia;3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia na podstawie aktualnego personalnego certyfikatu dla osób dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji oraz naprawa urządzeń stacjonarnych chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła określonychprzepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanychgazach cieplarnianych oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny personalny certyfikat potwierdzające posiadane uprawnienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach