Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do projekcji treści multimedialnych oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu wyświetlania treści reklamowych według 2 Zadań

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5204040 , fax. 058 5204040
 • Data zamieszczenia: 2015-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
  ul. Hoene Wrońskiego 4 4
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5204040, fax. 058 5204040
  REGON: 00029771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krew.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do projekcji treści multimedialnych oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu wyświetlania treści reklamowych według 2 Zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w Programie pn. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa: Zadanie 1: Dostawa do Zamawiającego (zakup) fabrycznie nowych urządzeń do Projekcji treści multimedialnych: A. Projektor multimedialny - 2 szt. , B. Laptop 15 cali- 2 szt., C. Ekran przenośny do projektora multimedialnego - 2 szt., D. Aparat fotograficzny - 1 szt. Zadanie 2: Dostawa instalacja oraz uruchomienie systemu wyświetlania treści reklamowych w 8 lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krew.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach