Przetargi.pl
Dostawa sprzętu multimedialnego z podziałem na części: I, III, IV,V,VI i VII

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2015-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu multimedialnego z podziałem na części: I, III, IV,V,VI i VII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wspólny słownik zamówień CPV: 32322000-6, 31224400-6, 51310000-8. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, na terenie: Gdańska, wg części od I do VII. 3. W części III wymagany jest montaż projektorów, uchwytów sufitowych i położenie okablowania w 13 salach wykładowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zamawiający informacyjnie zamieszcza 3 poglądowe zdjęcia rozmieszczenia okablowania - jako załączniki do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załącznikach nr 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G do SIWZ - formularze cenowe z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części - od I do VII) 5. Wymagania stawiane dla sprzętu: 1) sprzęt musi spełniać parametry wyszczególnione w załącznikach nr 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G do SIWZ, odpowiednio dla części - od I do VII, 2) sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, 3) oferowany sprzęt nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 4) sprzęt musi posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, 5) sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE (wydaną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 tj. z późn. zm.), 6) jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203). 6. Wykonawca ma obowiązek podać w załącznikach nr 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G do SIWZ, odpowiednio w każdej pozycji: nazwy producenta, model (typ) oferowanego sprzętu. 7. Okresy gwarancji: część I - min. 24 miesiące, z uwzględnieniem zapisu rozdziału XII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ, część III - min. 24 miesiące, z uwzględnieniem zapisu rozdziału XII pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, część IV - min. 24 miesiące, część V - min. 24 miesiące, część VI - min. 36 miesięcy, część VII - min. 24 miesiące, z uwzględnieniem zapisu rozdziału XII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ. Szczegóły dotyczące świadczeń gwarancyjnych opisane są § 3 projektu umowy - załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. 8. Odbiór sprzętu nastąpi protokołem (zdawczo-odbiorczym), podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony, wraz z przekazaniem kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi. Odbiór dotyczy również wykonanego montażu - dotyczy tylko części III. 9. Do czasu przekazania sprzętu, tj. protokolarnego odbioru w miejscu przeznaczenia, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku: 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy - załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ, 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie, 3) wadliwie wykonanego montażu - dotyczy tylko części III. 11. W przypadkach określonych w pkt 10, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 1 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. Jeżeli termin dostawy przekroczy termin, o którym mowa w § 6 projektu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. 12. Wykonawca zapewnia: 1) że przed realizacją zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym i potwierdzi dokładny termin dostawy sprzętu i montażu (montaż dotyczy części III), jednak nie dłuższy niż określony w § 6 umowy, 2) że poniesie koszty: dostawy, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montażu - montaż dotyczy części III, 3) obsługę gwarancyjną. 13. Zamawiający informuje, iż w części IV źródło finansowania pochodzi z kosztów pośrednich projektu Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality-Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families - WLB-GE (nr umowy Pol-Nor/202343/62/2013). 14. Zamawiający informuje, iż w części V źródło finansowania pochodzi z realizacji Komponentu studiów doktoranckich Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez UG w ramach podwykonawstwa. Tytuł projektu: Komponent studiów doktoranckich Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji. Nr umowy: 383-2014 z dnia 15.04.2014r., nr umowy w UG: UE/231/7000/22/04/14. Nr zadania 517-7000-0231-14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach