Przetargi.pl
Dostawa projektora multimedialnego dla Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2015-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa projektora multimedialnego dla Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego dla Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, w ilości 1 szt., na terenie Gdańska, zwanego dalej sprzętem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ- formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania stawiane dla sprzętu: 1) sprzęt musi spełniać parametry wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, 3) oferowany sprzęt nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 4) sprzęt musi posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, 5) sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE (wydaną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 tj. z późn. zm.)), 6) jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203). 4. Wykonawca ma obowiązek podać w załączniku nr 2 do SIWZ, nazwę producenta, model (typ) oferowanego sprzętu. 5. Wymagany okres gwarancyjny - min. 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące świadczeń gwarancyjnych opisane są § 3 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ 6. Odbiór sprzętu nastąpi protokołem (zdawczo-odbiorczym), podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony, wraz z przekazaniem karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi. 7. Do czasu przekazania sprzętu, tj. protokolarnego odbioru w miejscu przeznaczenia, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku: 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionym w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej jego użycie. 9. W przypadkach określonych w pkt 9, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 1 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. Jeżeli termin dostawy przekroczy termin, o którym mowa w § 6 projektu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. 1o. Wykonawca zapewnia: 1) że przed realizacją zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym i potwierdzi dokładny termin dostawy sprzętu, jednak nie dłuższy niż określony w rozdziale III SIWZ, 2) że poniesie koszty: dostawy, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 3) obsługę gwarancyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach