Przetargi.pl
Dostawa trumien drewnianych wraz z wyposażeniem oraz krzyży

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782484 , fax. 016 6786783
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 104 104
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782484, fax. 016 6786783
  REGON: 65003873000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trumien drewnianych wraz z wyposażeniem oraz krzyży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa trumien drewnianych wraz z wyposażeniem oraz krzyży (zwanych dalej towarem) z podziałem na następujące części (zadania): ZADANIE 1-Trumna dębowa - włoska z warkoczem, okucia metalizowane, lakier rustykalny, kolor dąb(6 szt. krótka, 7 szt. długa), ZADANIE 2-Trumna dębowa - , lakier rustykalny, wieko owalne, dno płaskie, okucia mosiężna (2 szt. krótka, 3 szt. długa), ZADANIE 3-Trumna dębowa - rzeźba,lakier rustykalny, wieko łamane frezowane, warkocz, okucia plastikowe metalizowane (10 szt. krótka, 10 szt. długa), ZADANIE 4-Trumna dębowa - frezowana, wieko frezowane ozdobione warkoczem, dno łamane, kolor rustykalny, okucia plastikowe metalizowane (10 szt. krótka, 10 szt. długa), ZADANIE 5-Trumna dębowa - , lakier rustykalny, wieko łamane z drewnianym krzyżem ozdobione warkoczem, dno łamane z podwójnymi nakładkami (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 6-Trumna dębowa - prosta, kolor rustykalny-dąb, okucia plastikowe metalizowane (2 szt. krótka, 3 szt. długa), ZADANIE 7-Trumna dębowa - z wiekiem frezowanym, okucia plastikowe metalizowane (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 8-Trumna dębowa - z rzeźbą, okucia plastikowe metalizowane (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 9-Trumna dębowa - nakładana, poliester, okucia mosiężne, lakier matowy z połyskiem, cieniowana (27 szt. krótka, 28 szt. długa), ZADANIE 10-Trumna dębowa - , okucia plastikowe metalizowane (10 szt. krótka, 10 szt. długa), ZADANIE 11-Trumna dębowa -stopniowana, okucia plastikowe metalizowane (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 12-Trumna dębowa - okrągła, rzeźbiona, okucia mosiężne (1 szt. krótka, 1 szt. długa), ZADANIE 13-Trumna dębowa - kolumna, okucia mosiężne, lakier poliester (2 szt. krótka, 3 szt. długa), ZADANIE 14-Trumna dębowa - przecinana, kolor orzech, okucia mosiężne (2 szt. krótka, 3 szt. długa), ZADANIE 15-Trumna dębowa - zwykła ośmiokątna, okucia plastikowe metalizowane, lakier naturalny, wieko z ozdobnym warkoczem (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 16-Trumna dębowa - sześciokątna, okucia plastikowe metalizowane, lakier naturalny, wieko z ozdobnym warkoczem (8 szt. krótka, 9 szt. długa), ZADANIE 17-Trumna dębowa - prosta, lakier naturalny, okucia plastikowe metalizowane, wieko z ozdobnym warkoczem (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 18-Trumna dębowa - wieko łamane, podwyższane, okucia plastikowe metalizowane (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 19-Trumna olchowa - patenowana (2 szt. krótka, 3 szt. długa), ZADANIE 20-Trumna sosnowa - okucia plastikowe metalizowane (5 szt. krótka, 5 szt. długa), ZADANIE 21-Trumna sosnowa - do ekshumacji (10 szt.), ZADANIE 22-Trumna sosnowa - do kremacji (10 szt.), ZADANIE 23-Trumna dziecięca - od 50cm do 120cm (10 szt.), ZADANIE 24-Drewniana obudowa mogiły ziemnej w formie trapezu, zakończona u góry poziomą listwą, zaimpregnowana preparatem grzybobójczym, polakierowana (10 szt.), ZADANIE 25-Krzyże lakierowane (trwała powłoka lakiernicza) z drewna twardego,wyfrezowane,z wizerunkiem. Wymiary min. krzyża: długość 190 cm, szerokość 60 cm, grubość 4 cm (100 szt.) Pod pojęciem trumna krótka/długa należy rozumieć trumnę o wymiarze wewnętrznym: a) trumna krótka - długość min. 175 cm,b) trumna długa - długość min. 195 cm Pod pojęciem wyposażenia trumny należy rozumieć kompletne wyposażenie w postaci: poduszki, wybicia (kapy), okuć (uchwytów), krzyża z wizerunkiem oraz ewentualnie innych ozdób. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, poszczególne elementy powinny być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, rys itp Dostawy będą realizowane sukcesywnie - do siedziby zamawiającego: PGK Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Słowackiego 104.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.przemysl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach