Przetargi.pl
Dostawa trumien drewnianych oraz krzyży

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782484 , fax. 016 6786783
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 104 104
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782484, fax. 016 6786783
  REGON: 65003873000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trumien drewnianych oraz krzyży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trumien drewnianych oraz krzyży (zwanych również dalej towarem) według zestawionego rodzaju i ilości z podziałem na następujące części (zadania): Zadanie nr 1: 1.1. Trumna dębowa - włoska z warkoczem, okucia mosiężne, lakier rustykalny, kolor dąb - ilość 13 szt., 1.2. Trumna dębowa - amerykanka, lakier rustykalny, wieko owalne, dno płaskie, okucia mosiężne - ilość 5 szt., 1.3. Trumna dębowa - rzeźba, lakier rustykalny, wieko łamane frezowane, warkocz, okucia plastikowe metalizowane- ilość 20 szt., 1.4. Trumna dębowa - frezowana, wieko frezowane ozdobione warkoczem, dno łamane, kolor rustykalny, okucia plastikowe metalizowane - ilość 20 szt., 1.5. Trumna dębowa - cerkiewka prosta, kolor rustykalny-dąb, okucia plastikowe metalizowane - ilość 5 szt. Zadanie nr 2: 2.1. Trumna dębowa - z rzeźbą, okucia plastikowe metalizowane - ilość 5 szt., 2.2. Trumna dębowa - nakładana, poliester, okucia mosiężne, lakier matowy z połyskiem, cieniowana - ilość 50 szt., 2.3. Trumna dębowa - okrągła, rzeźbiona, okucia mosiężne-ilość 2 szt., 2.4.Trumna dębowa - kolumna, okucia mosiężne, lakier poliester-ilość 2 szt., 2.5.Trumna dębowa - przecinana, kolor orzech, okucia mosiężne - ilość 2 szt. Zadanie nr 3: 3.1.Trumna dębowa -stopniowana, okucia plastikowe metalizowane -ilość 10 szt., 3.2.Trumna dębowa - zwykła ośmiokątna, okucia plastikowe metalizowane, lakier naturalny, wieko z ozdobnym warkoczem -ilość 10 szt., 3.3.Trumna dębowa - sześciokątna, okucia plastikowe metalizowane, lakier naturalny, wieko z ozdobnym warkoczem - ilość 17 szt., 3.4. Trumna dębowa - prosta, lakier naturalny, okucia plastikowe metalizowane, wieko z ozdobnym warkoczem - ilość 10 szt., 3.5.Trumna dębowa - wieko łamane, podwyższane, okucia plastikowe metalizowane - ilość 10 szt. Zadanie nr 4: 4.1. Trumna dębowa - hiszpanka, lakier rustykalny, wieko łamane z drewnianym krzyżem ozdobione warkoczem, dno łamane z podwójnymi nakładkami -ilość10 szt., 4.2. Trumna dębowa - krakowska z wiekiem frezowanym, okucia plastikowe metalizowane - ilość 10 szt., 4.3.Trumna dębowa -belgijka, okucia plastikowe metalizowane - ilość 20 szt., 4.4.Trumna dębowa - podwyższana łamana, wieko trumny profilowane - ilość 10 szt., 4.5. Trumna dębowa - tradycyjna, wieko trumny profilowane z ozdobnym warkoczem wokół wieka - ilość 10 szt. Zadanie nr 5: 5.1. Trumna olchowa - patenowana - ilość 5 szt., 5.2.Trumna sosnowa - okucia plastikowe metalizowane -ilość 20 szt. 5.3. Trumna sosnowa - do ekshumacji - ilość 10 szt., 5.4. Trumna sosnowa - do kremacji (klejona, bez elementów metalowych) - ilość 10 szt., 5.5.Trumna dziecięca - od 50 cm do 120 cm, w kolorze białym - ilość 10 szt., 5.6. Krzyże - z trwałą powłoką lakierniczą, z drewna twardego (np. dębowego), wyfrezowane, z wizerunkiem Pana Jezusa. Wymiary min. krzyża: długość 190 cm, szerokość 60 cm, grubość 4 cm. - ilość 80 szt. Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej, przy czym zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający zastrzega możliwość złożenia przez wykonawcę oferty na jedną lub maksymalnie dwie części zamówienia (zadania). Powyższe wynika z potrzeby zwiększenia dostępności różnych wzorów trumien, montowanych w różnych technologiach, mając na uwadze charakter zamówienia, tj. uwzględnienie upodobań klientów (trumny służyć będą do dalszej odsprzedaży w ramach świadczonych przez zamawiającego usług pogrzebowych). Złożenie oferty na większą liczbę zadań niż określona powyżej spowoduje odrzucenie złożonej przez wykonawcę oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania poszczególnych rodzajów trumien zarówno krótkich, jak i długich. Pod pojęciem trumna krótka/długa należy rozumieć trumnę o wymiarze wewnętrznym: a) trumna krótka - długość min. 175 cm, b) trumna długa - długość min. 195 cm. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgk.przemysl.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach