Przetargi.pl
Dostawa tonerów, tuszy i bębnów w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II do siedziby Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 843 42 47 , fax. 074 8434247
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
  ul. Rynek 6 6
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 843 42 47, fax. 074 8434247
  REGON: 89021187400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów, tuszy i bębnów w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II do siedziby Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tonerów, tuszy i bębnów w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL do siedziby Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 500 zł (słownie: pięćset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ciz.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach