Przetargi.pl
Dostawa tłuszczy i nabiału

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 961 600 , fax. 32 769 75 75
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Sobieskiego 298
  42-580 Wojkowice, woj. śląskie
  tel. 322 961 600, fax. 32 769 75 75
  REGON: 31976000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tłuszczy i nabiału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1. 1. Olej roślinny (opakowanie 1litr), Ilość - 2900, Jednostka miary - litr. 2. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa min. 50% tłuszczy (opakowanie 0,2 - 0,25 kg), Ilość - 32000, Jednostka miary - kilogram. Zadanie 2. 1. Mleko w proszku granulowane odtłuszczone (opakowanie 0,25 - 25 kg) Ilość - 200, Jednostka miary - kilogram. 2. Śmietana 12% (opakowanie 0,4 - 1litr) Ilość - 1200, Jednostka miary - litr. 3. Ser twarogowy chudy (opakowanie 0,2 - 0,5 kg) Ilość - 9500, Jednostka miary - kilogram. 4. Serek topiony (opakowanie 0,1 kg) Ilość - 5300, Jednostka miary -kilogram. 5. Serek kanapkowy naturalny do smarowania pieczywa (opakowanie 0,1 kg) Ilość - 5800, Jednostka miary - kilogram. 6. Ser żółty (opakowanie, blok 3 - 5 kg) Ilość - 600, Jednostka miary - kilogram. 7. Serek homogenizowany owocowy (opakowanie 0,1-0,15 kg) Ilość - 6600, Jednostka miary - kilogram. 8. Serek homogenizowany naturalny (opakowanie 0,1-0,15 kg) Ilość - 7600, Jednostka miary - kilogram. 9. Jogurt naturalny (opakowanie 0,1 - 0,15 kg) Ilość - 1000, Jednostka miary -kilogram. Zadanie 3. 1. Jaja kurze „L” o wadze 63 – 73 g Ilość – 110000, Jednostka miary – sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach