Przetargi.pl
Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4456603, 4456073 , fax. 081 4456730
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4456603, 4456073, fax. 081 4456730
  REGON: 00000189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach 1-12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.up.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach