Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego i RTV w ramach projektu Młodzi, zdolni zawodowcy

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 68
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 87-20-843 , fax. 15 87-20-843
 • Data zamieszczenia: 2012-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. J. Zamoyskiego 68 68
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 87-20-843, fax. 15 87-20-843
  REGON: 83018472400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzz.zsjanow.fc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego i RTV w ramach projektu Młodzi, zdolni zawodowcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup: komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek, magnetofonów, kas fiskalnych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, telewizorów z odtwarzaczem DVD, palmtopów, terminali dotykowych, zestawu sprzętu logistycznego, zestawu materiałów eksploatacyjnych, map multimedialnych i gier symulacyjnych w ramach projektu Młodzi zdolni zawodowcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzz.zsjanow.fc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach