Przetargi.pl
Dostawa szczepionek

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, Bolesława Chrobrego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 386 22 77
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
  Bolesława Chrobrego 4
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 41 386 22 77
  REGON: 290464594
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpozjedrzejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZPakiet 2 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZPakiet 3 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZPakiet 4 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej tj.: posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia/dostawy, jeśli jest wymagany przepisem prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach