Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn. „TIK? Tak!"

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich ogłasza przetarg

 • Adres: 26-085 Kostomłoty Drugie, Kielecka 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich
  Kielecka 9
  26-085 Kostomłoty Drugie, woj. świętokrzyskie
  REGON: 260170723
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn. „TIK? Tak!"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych wraz z wyposażeniem, których to rodzaj, ilość i specyfikacja została szczegółowo określona w zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), wraz z montażem, podłączeniem, konfiguracją, zaprogramowaniem i przeszkoleniem użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach