Przetargi.pl
Dostawa systemu do oceny kondycji, żywotności, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym.

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu do oceny kondycji, żywotności, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa systemu do oceny kondycji, żywotności, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym. Szczegółowy opis systemu do oceny kondycji, żywotności, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY. 2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 3 SIWZ. 4.Wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach