Przetargi.pl
Druk oraz dostawa publikacji dla Biura Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk oraz dostawa publikacji dla Biura Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa publikacji dla Biura Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego: Druk i dostawa kwartalnika Akademisches Kalejdoskop oraz zaproszeń wraz z wkładką do zaproszeń. 1.1. Szczegółowy zakres dostaw zawierają następujące załączniki: - Załączniki 5 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, - Załączniki 6 do SIWZ: Wzór umowy. 1.2. Miejsce realizacji dostawy publikacji: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, pok. 124.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Kalkulację cenową sporządzoną według wzoru stanowiącego Załączniki nr 1a-c do SIWZ – w formie oryginału; 3) Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, wymienione w rozdz. VI pkt 1-3 tj., Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału; 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału - ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 6) Próbki następujących publikacji – dla potrzeb oceny ofert zgodnie z kryterium oceny ofert pn.: ESTETYKA I JAKOŚĆ WYKONANIA (rozdz. XIII): 1. Kwartalnik (czasopismo ilustrowane) – 1 egz. 2. Zaproszenie wraz z wkładką do zaproszenia – 1 egz. Ww. próbki należy dostarczyć w celu poglądowym – nie muszą spełniać wszystkich parametrów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. Próbki powinny odzwierciedlać możliwości techniczne realizacji zadania na możliwie najwyższym poziomie w odniesieniu do właściwości podlegających ocenie, opisanych w Rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca– realizując zamówienie - dostarcza publikacje na poziomie technicznym zastosowanym w próbkach tj. o właściwościach podlegających ocenie, opisanych w Rozdziale XIII SIWZ, identycznych jak zastosowane w próbkach. Wszystkie dostarczone publikacje muszą spełniać parametry wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia. Próbki stanowią część oferty i będą podstawą do oceny oferty w Kryterium 2: ESTETYKA I JAKOŚĆ WYKONANIA. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia próbek. Na wniosek Wykonawcy próbki zostaną odesłane po zakończeniu procedury przetargowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach