Przetargi.pl
Dostawa systemu do ewidencji mienia.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu do ewidencji mienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji mienia Gminy i mienia Skarbu Państwa w ilości 5 licencji jednoczesnego dostępu (licencje pływające tj. dowolna liczba zdefiniowanych operatorów z dowolną ilością instalacji na komputerach), Dostawa licencji w formie papierowej, Instalacja Systemu w środowisku produkcyjnym i na stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego, Prace instalacyjno-wdrożeniowe oraz konfiguracyjne w zakresie dostosowania Systemu do potrzeb Zamawiającego, Szkolenie użytkowników i administratorów, Zasilenie bazy Systemu danymi z ewidencji gruntów i budynków, Integracja z systemami Użytkowanie wieczyste, Dzierżawy, Środki trwałe firmy Rekord, Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP), Dostawa narzędzia umożliwiającego import danych z ewidencji gruntów i budynków oraz import danych w postaci pliku SWDE do struktur produkcyjnej bazy Systemu, Dostawa dokumentacji technicznej Systemu: opis struktury bazy danych, opis instalacji systemu na serwerze i na stacjach roboczych, dokumentacja administratora systemu. Dostawa instrukcji obsługi systemu dla użytkownika w języku polskim. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi działać w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny. Na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach