Przetargi.pl
Dostawa systemów do analiz behawioralnych ryb Danio rerio na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5970790 , fax. 022 5970715
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa
  ul. Ks. Trojdena 4 4
  02-109 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5970790, fax. 022 5970715
  REGON: 01308279800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iimcb.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemów do analiz behawioralnych ryb Danio rerio na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż systemów do analiz behawioralnych ryb Danio rerio, składających się z: Część 1 - system do analiz behawioralnych dla zarodków/larw. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera, Część 2 - system do analiz behawioralnych dla dorosłych ryb. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację oraz uruchomienie systemu wraz z jednorazowym szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi dla części 1 i 2 zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384320002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 zamówienia - 2 500 PLN, Dla części 2 zamówienia - 1 800 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iimcb.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach