Przetargi.pl
Dostawa spektrofotometru podczerwieni

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6038608. 6037691 , fax. 22 6037642
 • Data zamieszczenia: 2013-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6038608. 6037691, fax. 22 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrofotometru podczerwieni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru podczerwieni FTIR z przystawką ATR i komputerem sterującym. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe (nie używane), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz były dopuszczone do wprowadzenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przede wszystkim do: a) dostawy oraz wniesienia i rozładunku urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) dostarczenia oprogramowania na nośnikach lub w innej formie zgodnie z zasadami i wymaganiami producenta z prawem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384320002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.policja.waw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach