Przetargi.pl
Druk offsetowy i dostawa dwóch publikacji o nadanych numerach ISBN dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5560129 , fax. 22 8270843
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5560129, fax. 22 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy i dostawa dwóch publikacji o nadanych numerach ISBN dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy i dostarczenie dwóch publikacji o nadanych numerach ISBN zgodnie z następującą specyfikacją: Zmowy przetargowe Nakład: 1000 egzemplarzy, Okładka: kreda 250 g, folia mat. jednostronnie 4+0, Środek: offset 90 g, 2+2, Format: b5 176x250 mm, Ilość stron: 24 + okładka, Oprawa: 2 zszywki, Publikacja posiada ISBN. Porozumienia wertykalne Nakład: 500 egzemplarzy, Okładka: kreda 250 g, folia mat. jednostronnie 4+0, Środek: offset 90 g, 2+2, Format: b5 176x250 mm, Ilość stron: 24 + okładka, Oprawa: 2 zszywki, Publikacja posiada ISBN. Pliki produkcyjne zamknięte zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, sala 0.1, poziom -1. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach