Przetargi.pl
DOSTAWA ŚWIEŻYCH KRAJOWYCH WARZYW I OWOCÓW ORAZ KAPUSTY KISZONEJ I OGÓRKÓW KISZONYCH

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 640-80-00 , fax. 022 6408099
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
  ul. Rakowiecka 37 37
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 640-80-00, fax. 022 6408099
  REGON: 01213071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organ administracji państwowej - Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚWIEŻYCH KRAJOWYCH WARZYW I OWOCÓW ORAZ KAPUSTY KISZONEJ I OGÓRKÓW KISZONYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest dostawa, realizowana w częściach, świeżych krajowych warzyw i owoców oraz kapusty kiszonej i ogórków kiszonych w następującym asortymencie: 1. buraki ćwikłowe (wielkość dostawy wynosi - 13000 kg) 2. cebula biała (wielkość dostawy wynosi - 5000 kg) 3. kapusta biała (wielkość dostawy wynosi - 13000 kg) 4. kapusta czerwona (wielkość dostawy wynosi - 13000 kg) 5. kalarepa (wielkość dostawy wynosi - 2000 kg) 6. marchew (wielkość dostawy wynosi - 35000 kg) 7. pietruszka (wielkość dostawy wynosi - 5500 kg) 8. por (wielkość dostawy wynosi - 5500 kg) 9. seler (wielkość dostawy wynosi - 5500 kg) 10. ogórki krótkie spod osłon (wielkość dostawy wynosi - 1600 kg) 11. pomidory spod osłon (wielkość dostawy wynosi - 700 kg) 12. papryka świeża (wielkość dostawy wynosi - 900 kg) 13. kalafiory (wielkość dostawy wynosi - 1000 kg) 14. jabłka Cortland (wielkość dostawy wynosi - 7000 kg) 15. ziemniaki Irga (wielkość dostawy wynosi - 160000 kg) 16. kapusta kiszona (wielkość dostawy wynosi - 7000 kg) 17. ogórki kiszone (wielkość dostawy wynosi - 2000 kg) Wymienione wyżej wielkości i ilości dostaw warzyw wymienionych w pkt. 10-13 będą uzależnione od sezonowości oraz korzystnej ceny zakupu. Wszystkie wymienione warzywa i owoce muszą pochodzić z odmian jadalnych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach