Przetargi.pl
Ubezpieczenie brzegu rz. Liwiec w km 22,6 w m. Starowola

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B 13B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie brzegu rz. Liwiec w km 22,6 w m. Starowola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Liwiec w km. 22,6, w miejscowości Starowola. Zamówienie obejmować będzie wykonanie zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Liwiec na długości 122 mb opaską brzegową, która skutecznie powstrzyma dalszą erozję. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie w kolejności technologicznej niżej wymienionych robót: a) wykonanie materacy faszynowo - kamiennych taflowych grubości 0,6 m z wysunięciem na dno rzeki min. 4,0 m. i wyłożonego na skarpę do rzędnej SNW t.j. do 99,90 m. n.p.m. Kr., b) wykonanie wykopów poprzez wykonanie profilowania skarp nadając jej nachylanie 1 : 2, c) wykonanie nasypów tworząc nową skarpę rzeki o nachyleniu 1 : 2, a w innych miejscach likwidując w niej zagłębienia, d) wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie do rzędnej SSW t.j. do 100,30 m. npm Kr., a w przekrojach 1 i 2 do rzędnej 101,71 m. npm Kr. z wywinięciem na powierzchni skarpy 1,0 m, e) wykonanie narzutu kamiennego w płotkach gr. 0,3 m na ścieli faszynowej gr. 0,1 m zdolnej do porostu, z wywinięciem o szer. 1,0 m poza górną krawędzią skarpy (oprócz przekroi 1 i 2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach