Przetargi.pl
DOSTAWA TAC POLIESTROWYCH

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-163 Warszawa, ul. Jana Ostroroga 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 685 32 47 , fax. 22 685 30 70
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
  ul. Jana Ostroroga 35 35
  01-163 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 685 32 47, fax. 22 685 30 70
  REGON: 14238025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozzw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TAC POLIESTROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 szt. tac poliestrowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392610009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta i 00/100). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z niżej wymienionych formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r., Nr 42 poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Warszawa, nr rachunku 98 1010 1010 0135 5013 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: Wadium RZP/44/PN/S/2014. O terminie wniesienia wadium, decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego i uznanych na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniądza, dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 5.2. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, Pion Głównego Księgowego, ul. Ostroroga 35, budynek nr 1, pokój nr 244, przed terminem składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wprowadzenie do gwarancji/poręczenia zapisów warunkujących w jakikolwiek sposób dokonanie przez Gwaranta czynności, skutkować będzie brakiem uznania gwarancji/poręczenia za prawidłowe, chyba że wynikają one z przepisów prawa. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozzw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną