Przetargi.pl
Dostawa stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43600 Jaworzno, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6164482 w. 292 , fax. 327 519 844
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
  ul. Chełmońskiego 28
  43600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6164482 w. 292, fax. 327 519 844
  REGON: 27064118400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworzniePrzedmiot zamówienia podzielony został na 2 pakiety: Numer pakietu i nazwa 1 stymulatory z elektrodami 1 2 stymulatory z elektrodami 2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182240-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach