Przetargi.pl
Dostawa echokardiografu

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Wawel
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 684 876 , fax. 322 936 764
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
  ul. Wawel 15
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 684 876, fax. 322 936 764
  REGON: 27279704500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa echokardiografu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego echokardiografu dla poradni kardiologicznej(1 szt.), zwanego dalej „urządzeniem”. Oferowane urządzenie - musi być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, (rok produkcji 2017), musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP (dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi). 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż, instalację i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min. 2 osoby) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (po montażu i uruchomieniu), a także koszt świadczenia serwisu gwarancyjnego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ nazwany AIT. 4) Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 5) Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna nr 1, ul Wojska Polskiego 19, poradnia kardiologiczna. 6) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane urządzenie - nie krótszy niż 24 miesiące. 7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112340-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach