Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie

Gmina Stryszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-205 Stryszawa, Stryszawa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 747 272 , fax. 338 747 272
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryszawa
  Stryszawa 17
  34-205 Stryszawa, woj. małopolskie
  tel. 338 747 272, fax. 338 747 272
  REGON: 72181965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stryszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Na przedmiot zamówienia składa się dostawa średniego, samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ, który należy wypełnić i złożyć wraz ze składaną ofertą. 3.3 Odbiór samochodu nastąpi w dwóch etapach: 1) Odbiór techniczno-jakościowy mający na celu sprawdzenie zgodności samochodu wraz z występującymi w nim podzespołami oraz sprzętem pożarniczym. 2) Odbiór faktyczny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30 września 2019 r., jeżeli OSP nie otrzyma na czas środków z wnioskowanych dotacji i w związku z tym nie będzie mogła dokonać faktycznego odbioru pojazdu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. W związku z powyższym, jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem o przesunięcie faktycznego odbioru pojazdu maksymalnie do 30 września 2019 r. 3.4 Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ oraz projekcie umowy, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, c) posiadać komplet dokumentacji technicznej –eksploatacyjnej. 3.5 Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 3.6 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne ("lub równoważne" -art.29 ust.3 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, ze znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawców, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, ze oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno -eksploatacyjno -użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 3.7 Podwykonawstwo: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: a) wskazać części zamówienia (zakres prac wartość lub część procentową zamówienia), które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz, b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców (o ile są znani na etapie składania oferty). 2) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 6) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 3.8 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych 34144210-3 Wozy strażackie 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.10 Nie przewiduje się ustanowienia aukcji ani dynamicznego systemu zakupów czy tez przeprowadzenia licytacji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Wypełniony formularz - wg załączonego wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ b) Zobowiązanie innego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu. c) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, e) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 6.1. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://stryszawa.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. II. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: 1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 6.3 SIWZ – w odniesieniu do tych podmiotów, potwierdzające brak podstaw ich wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 2 lit.c SIWZ. III. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa: a) wraz z ofertą, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 oraz 3 do SIWZ oraz; b) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://stryszawa.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 – Grupa kapitałowa, a pozostałe dokumenty składane są wspólnie. IV. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.3 ppkt 2 lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7 ppkt. 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. V. Forma oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć w formie oryginału. 2) Dokumenty, o których mowa w punkcie 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 3) Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej. 4) W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. VI. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ust.1) Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach