Przetargi.pl
„Dostawa i montaż czujników rozwarstwień stropu.”

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna-Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż czujników rozwarstwień stropu.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostarczenie rozwarstwieniomierzy, przetworników, przenośnego rejestratora wartości zmierzonych rozwarstwień oraz innych urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 2) sporządzenie technologii wykonywania robót montażowych, 3) zorganizowania placu (rejonu) robót, 4) zapewnienie maszyn i urządzenia niezbędnych do wykonania montażu czujników rozwarstwień stropu, 5) zapewnienie osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami montażowymi, 6) zamontowanie czujników rozwarstwień stropu w podziemnych wyrobiskach zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, 7) uruchomienie rozwarstwieniomierzy pracujących w oparciu o przetwornik Peltron typu PJx150 lub równoważny, z zachowaniem następujących parametrów, które zamawiający uzna za równoważne: Lp Parametr Zakres równoważności 1 Zakres pomiarowy ± 75 mm 2 Długość korpusu 265 ± 0,5 mm 3 Długość rdzenia 320 ± 1 mm 4 Zasilanie 2 Vrms, 5÷15 mA, 5 kHz 5 Sygnał wyjściowy 1 Vrms ± 10% 6 Rezystancja obciążenia R ≥ 51 kΩ 7 Rezystancja izolacji ≥ 20 MΩ 8 Temperatura pracy -20 do +80 °C 9 Ø korpusu max 19 mm 10 Ø trzpienia max 5 mm 2. Ww. czujniki rozwarstwień stropu zostaną zabudowane w dwóch etapach w komorach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ - Wyrobiska, w których zostaną zamontowane czujniki rozwarstwień stropu, wraz z podziałem na etapy . 3. Dostarczony przenośny rejestrator wartości zmierzonych rozwarstwień winien być przystosowany zarówno do odczytu rozwarstwieniomierzy zastosowanych przez Wykonawcę, jak i dotychczas używanych w Kopalni Soli „Wieliczka” rozwarstwieniomierzy typu Rei i CR. Powinien być zbudowany w oparciu o sterownik Vision 130-J lub równoważny o następujących parametrach, które Zamawiający uzna za równoważne: Lp Zakres równoważności 1 Wejścia/wyjścia termoparowe, cyfrowe, analogowe i wagowe 2 Szybkie wejścia licznikowo-enkoderowe 3 Zintegrowany panel operatorski 4 Zasilanie 24Vdc 5 Zegar czasu rzeczywistego 6 Podtrzymanie pamięci dzieki baterii UWAGA! Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą załącznik nr 1 do oferty oraz wskazać w nim parametry oferowanych produktów. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację projektową pod nazwą: „Wykonanie koncepcji, doboru i projektu zabudowy czujników rozwarstwień stropu. Część II – Wykonanie projektu i zabudowy czujników rozwarstwień stropu”, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Wyrobiska, w których zostaną zamontowane czujniki rozwarstwień stropu, wraz z podziałem na etapy oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71332000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 15 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII pkt 2 specyfikacji. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/TRG/67. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach