Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Marzęcino

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MARZĘCINO ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Marzęcino, Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 693417220
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MARZĘCINO
  Główna 10A
  82-100 Marzęcino, woj. pomorskie
  tel. 693417220
  REGON: 367493490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Marzęcino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Marzęcino. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach