Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556465000 , fax. 556465002
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  Kościuszki 29 B
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 556465000, fax. 556465002
  REGON: 17081802000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielona na cztery części a jego przedmiotem jest przeprowadzenie/zapewnienie odpowiednio dla części: Część 1: świadczenia usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej- w wymiarze 90 godzin w całym okresie realizacji umowy, Część 2: diagnozy predyspozycji uczniów oraz potrzeb rozwojowych – w wymiarze: 18 godzin w roku 2020, Część 3: diagnozy predyspozycji uczniów – sprawdzanie (TUK) Testu Uzdolnień Kierunkowych – w wymiarze 50 sztuk w roku 2020, Część 4: diagnozy predyspozycji uczniów – opieka podczas (TUK) Testu Uzdolnień Kierunkowych/ oceny projektów kwalifikacyjnych – w wymiarze 10 godzin w roku 2020. 1) Część 1, Część 2, Część 3, oraz Część 4 mogą być realizowane w różnym czasie, stąd Zamawiający dopuszcza złożenia ofert na jedną, dwie, trzy lub cztery części przez Wykonawcę będącym jednocześnie realizatorem zadania. 2) Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla: Części 1: 90 godzin w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r., w tym uśredniona liczba godzin przypadająca na każdy miesiąc kalendarzowy trwania umowy wynosi 10. Zamawiający dopuszcza przeniesienie niezrealizowanych godzin w danym miesiącu na kolejny okres, w czasie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia ogólnej liczby godzin. Części 2: 18 godzin przeprowadzenia diagnozy w terminie od podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r. Części 3: 50 sztuk testów do sprawdzenia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r. Części 4:.10 godzin opieki podczas (TUK) Testu Uzdolnień Kierunkowych / oceny projektów kwalifikacyjnych w terminie od podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa – Załącznik nr 1 do SIWZ 4.Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 6.Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 7.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 8.1. Uzasadnienie dotyczące wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. a) w zakresie realizacji części 1: z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę o których mowa w z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoba zatrudniona będzie świadczyć usługę lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego, polegającą na okresowym prowadzeniu spotkań, opiniowaniu dokumentów, opracowywaniu rekomendacji, współpracy ze szkołami, LNCK, korzystając z własnego doświadczenia i kwalifikacji. Realizacja zadania będzie prowadzona samodzielnie oraz w miejscu i czasie ustalonym przez daną osobę. Osoba ta będzie realizowała zadania poza siedzibą pracodawcy (m.in. w szkołach ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Kwidzynie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie w LNCK) i będzie miała swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania (ustalenie konkretnego harmonogramu zadań). Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo (90 godzin w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uśredniona liczba godzin przypadająca na każdy miesiąc kalendarzowy trwania umowy wynosi 10 godzin) i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę. b) w zakresie realizacji części 2, części 3, części 4: z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę o których mowa w z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. Oferta składa się z: 1) Formularza Ofertowego (wzór formularza ofertowego określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ); 2) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3) Oświadczenie wstępne, zgodnie z art. 25a ust. 1, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ 4) Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego (jeżeli dotyczy) –Załącznik nr 5 do SIWZ, 5) Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 7 do SIWZ, 1. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób zdolnych do wykonania zmówienia , które zostały wskazane w wykazie osób określonym w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ) lit. c) SIWZ w zakresie odpowiadającym poszczególnym częściom zamówienia. 3. Wykonawca zostanie wezwany o dopełnienie formalności, o których mowa wyżej oraz uzgodnienie ostatecznej treści umowy w oparciu o wzór umowy załączony do SIWZ Załącznik- nr 2 do SIWZ , a także uzgodnienie innych kwestii koniecznych do sprawnego jej zawarcia. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 4. Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach