Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU RTV DO INTERNATÓW

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-247 Warszawa, ul. Chełmżyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 32 61 010 , fax. 22 32 61 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
  ul. Chełmżyńska 9
  04-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 32 61 010, fax. 22 32 61 001
  REGON: 11263946008050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU RTV DO INTERNATÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32320000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć OFERTĘ na formularzu ofertowym, sporządzonym na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie https://amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach