Przetargi.pl
Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego dla potrzeb gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-480 Maciejowice, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6832031
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Maciejowicach
  ul. Rynek 7
  08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie
  tel. 25 6832031
  REGON: 54432600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maciejowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego dla potrzeb gminy Maciejowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania: Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego dla potrzeb gminy Maciejowice. 2. Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego o frakcji 0- 31,5 mm, koloru szarego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Maciejowice w ilości 1500 ton. 3. Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub PN-EN 13043:2004 lub równoważne. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest (deklarację zgodności z kopalni kruszyw), który należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem - WZ (oryginał lub kopię z podpisem za zgodność z oryginałem z kopalni; na druku musi być podany tonaż, data i nr rej. samochodu oraz odbiorca; w przypadku oryginału WZ z kopalni, zostaną zwrócone po zakończeniu dostawy) oraz uzyskać podpis z datą dostawy. Brak w/w dokumentu WZ skutkuje brakiem zapłaty za dostawę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczoną deklaracją zgodności i obowiązującymi normami na kruszywo na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia złej jakości kruszywa, Wykonawca ma obowiązek wymiany kruszywa na nowe, wolne od wad, na swój koszt. 6. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. a. Prawem opcji objęte jest 500 ton kruszywa kamiennego dolomitowego. b. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi 1500 ton kruszywa kamiennego dolomitowego a pozostałą ilość 500 ton kruszywa dolomitowego w zależności od wysokości środków finansowych i potrzeb Zamawiającego. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy. c. Skorzystanie z prawa opcji w określonym zakresie, nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę oświadczenia woli. d. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji wg warunków opisanych w SIWZ i umowie. e. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego - jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. f. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. g. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 7. Cena kruszywa za tonę, podana w ofercie przez Wykonawcę będzie stała i niezmienna przez cały okres trwania umowy. 8. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazane przez Zamawiającego miejsce i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczać kruszywo w dni robocze oraz w wyjątkowych sytuacjach w soboty. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 7:00 do 14:00 w ilości podanej w zamówieniu. 9. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do remontu dróg gminnych w ramach zaplanowanych środków z budżetu gminy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy zgodnie ze złożoną ofertą oraz z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowie. Przez dostawę kruszywa należy rozumieć załadunek, transport i rozładunek kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Wypełniony i podpisany druk oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2). Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach