Przetargi.pl
DOSTAWA OŚWIETLENIA DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE WARSZAWY I INNYCH MIEJSCOWIŚCI POŁOŻONYCH W OBSZARZE WŁASCIWOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-247 Warszawa, ul. Chełmżyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 32 61 010 , fax. 22 32 61 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
  ul. Chełmżyńska 9
  04-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 32 61 010, fax. 22 32 61 001
  REGON: 11263946008050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OŚWIETLENIA DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE WARSZAWY I INNYCH MIEJSCOWIŚCI POŁOŻONYCH W OBSZARZE WŁASCIWOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, rozładunek, wniesienie oświetlenia/wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy, do wskazanych w załączniku do Umowy lokalizacji, w obszarze działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie tj. na terenie Warszawy i innych miejscowości (m.in. Białobrzegi, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Sochaczew). 2. Do ceny każdej lampy należy doliczyć cenę żarówki. Wszystkie elementy szklane należy starannie zapakować aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zapotrzebowany sprzęt we wskazanych w zapotrzebowaniu/zleceniu lokalizacjach, w terminie do 20 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania umowy. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, w oryginalnych opakowaniach producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie https://amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) jest on zobowiązany do aktualizacji oświadczenia. 4. Inne wymagane, na dzień złożenia oferty dokumenty: dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik, należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną